راه کارهای تجربی برای مادران در راستای یاری رساندن به نوجوانان روزه دار فاطمه خوشنما خاطرات خوب و بد من از ماه رمضان های دوران کودکی ام، محدود می شود به سرمای شدید نیمه شب های زمستان و کُرسی و پتوی گرمی که به هیچ وجه نمی شد از گرمایش دل کند و از زیرش [...]