ندا داودی بانزدیک شدن به روز مادر، هر کس به فراخور سن و سال و موقعیتی که دارد، حال و هوایش فرق می کند. بعضی ها دلتنگ مادری می شوند که دیگر بین شان نیست. بعضی از کوچک ترها به دنبال کشیدن یک نقاشی یا نوشتن چند خط انشای کودکانه زیبا هستند تا دل مادرشان [...]